Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

За нас

СЪЗДАВАНЕ

ЗЕФИР Климатични Системи е регистрирана в Софийски градски съд през 1997 г. като дружество с ограничена отговорност в областта на строителството. В края на 2000 г., в съответствие с изискванията на своите български и чуждестранни партньори, дружеството се регистрира в Българската търговско-промишлена палата.

ЗЕФИР Климатични Системи ЕООД започва интензивна работа в партньорство с водещи компании в България като професионален изпълнител по част Отопление, Вентилация и Климатизация.

Фирмата специализира в изграждането и поддръжката на централни и локални климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

 

РАЗВИТИЕ И ОПИТ

В продължение на своята 27 годишна практика, служителите и специалистите в ЗЕФИР Климатични Системи успяват да придобият и натрупат значителен професионален опит в реализацията и поддръжката на централни и локални климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

В началото ЗЕФИР Климатични Системи ЕООД започва своята работа в партньорство с водещи компании в България като професионален изпълнител по част Климатизация и Хладилна техника, като дейността е съсредоточена основно в хладилната част и изграждането на фреонови инсталации на директно изпарение.

В течение на годините компанията се утвърждава като коректен и желан партньор в своята област. ЗЕФИР Климатични Системи поема самостоятелното изпълнение на редица обекти както в промишлеността, така също и в административния и жилищен сектор на строителството.

Фирмата печели доверието на чуждестранни клиенти като Diners Club International, норвежката компания за спътникови телекомуникации Telenor, концерна Shell Gas, германската авиокомпания Lufthansa и Френския Културен Институт. Доказателство за това е дългогодишното сътрудничество с Общинска банка за изграждане на системи за климатизация в клонове на банката в цялата страна.

 

В сферата на фармацевтичната индустрия ЗЕФИР Климатични Системи е дългогодишен партньор на водещия български производител СОФАРМА при изграждането и поддръжката на високотехнологични специализирани климатични инсталации, както и инсталации хигиенно изпълнение за поддръжката параметрите на микроклимата в т. нар. „чисти помещения”.

Фирмата участва и печели значителен брой конкурси за възлагане на държавни поръчки в редица държавни учреждения като Министерство на Околната среда и Водите, Министерство на Здравеопазването, Министерство на Икономиката, Министерство на отбраната, Министерство на туризма, Министерство на транспорта и съобщенията, Национална Художествена Академия, Националния Осигурителен Институт, Агенция Митници както и в много държавни компании като НЕК, Булгаргаз, Български Енергиен Холдинг.

В частния сектор клиенти на ЗЕФИР Климатични системи са компании като Химимпорт, Търговски комплекси стокова борса - гр. Сандански, Геотехмин, Национален кабелен оператор Евроком, ЛЕМ. В развлекателния сектор на фирмата са възложени проекти за комплексната вентилация и климатизация на обекти като клуб Mastro Lorenzo в Студентски град, Бар Sax, нощен клуб Cool House The Place, клуб Библиотека, развлекателен комплекс Fifty / Fifty в кв. Горубляне.

Развитието на ЗЕФИР Климатични Системи в посока на комплексна инженерингова дейност започва с договорите за изграждане на цялостни сградни инсталации по частите Отопление, Вентилация и Климатизация на административните сгради на софтуерната компания Фадата и проектантската компания Прототип, както и складовата база на фармацевтичната компания Салвис Фарма. Фирмата е комплексен доставчик на климатичното оборудване и съоръжения, като в същото време поема изпълнението на всички инженерингови и инсталационни дейности на обектите.

 

Създадени са и се обособяват в структурата на ЗЕФИР Климатични Системи монтажни звена по изпълнението на вентилационните инсталации, тръбните разводки, както и звена от електроспециалисти по изграждането на електрически инсталации. Звено от специалисти на фирмата поема направата, монтажа, пуска и настройката на електротаблата за автоматизация и управление на процесите на климатичните съоръжения.

Развитието в структурата на фирмата позволява ЗЕФИР Климатични Системи да се утвърди в своята област като компания предлагаща комплексни решения при необходимост от изпълнение на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации. Фирмата работи като основен контрактор като предлага на своите клиенти цялостна услуга: започвайки от предварителните проучвания на обекта, предлагане на различни схемни решения, проектиране по частите ОВ и К, В и К и Електро и КИП и А, до инженеринг и цялостно реализиране на разработените проекти.

Увеличаването на броя на реализираните обекти и желанието на нашите клиенти за качествена сервизна услуга доведе до необходимостта от създаването на отделни сервизни звена за редовна профилактика и поддръжка на климатични инсталации и съоръжения. Една от услугите на фирмата става предлагането на абонаментна сервизна поддръжка и профилактика на изградени функциониращи климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни инсталации.

 

ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВО

Висшето ръководство на организацията, в лицето на управителя и мениждъра на системата за управление на качеството, официално декларира Политиката покачество, която обхваща бизнес процесите в ЗЕФИР Климатични системи ЕООД. Политиката е документирана, огласена и разбрана от всички служители на организацията.Политиката е на разположение на заинтересованите страни.

Политиката е одобрена от Управителя и се прилага в рамките на цялата организация.

Системата за управление на качеството (СУК) цели да подобри цялостната дейност по осигуряване на високо качество на предлаганите продукти/услуги. СУК обхваща процесите на:

 • Доставка, изграждане и сервиз на отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации (системи).
 • Доставка, изграждане и сервиз на водопроводни и канализационни инсталации. Доставка, изграждане и сервиз на електрически инсталации.
 • Проектиране, инженерни дейности и технически консултации по частите – ОВКХТ (Отоплителна, вентилационна, климатична и хладилна техника), ВиК (Водопровод и канализация) и ЕА (Електротехника и Автоматика)”.

Настоящата политика:

 • е подходяща за целите и контекста на организацията и е в подкрепа на нейната стратегическанасоченост;
 • осигурява рамка за създаване на целите по качеството;
 • включва ангажимент за удовлетворяване на приложимите изисквания;
 • включва ангажимент за непрекъснато подобряване на системата за управление на качеството.

С разработване и внедряване на настоящата политика ръководството на организацията цели:

 • осигуряване на високо качество на предлаганите услуги;
 • минимизиране на рисковете свързани с качеството на продукта/услугата, причиняващи загуби или вреди на Организацията, нейните клиенти, партньори и други заинтересовани страни;
 • подобряване на качеството;
 • развиване на дългосрочни партньорски отношения с доставчици за по-конкурентни технически решения за клиентите;
 • предотвратяване или намаляване на нежеланите последствия;
 • осигуряване на необходимите ресурси за внедряване и поддържане на ефективна СУК;
 • информиране на служителите за техните отговорности и задължения по отношение на качеството на продукта/услугата;
 • осигуряване на съответствие с нормативни и договорни изисквания.

Поддържането и развитието на Системата за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO9001:2015 е основополагаща цел за реализация на бизнес стратегията на организацията.

Политиката се преглежда редовно на базата на установен процес.

Политиката се ревизира, за да се вземат под внимание променящите се обстоятелства.

Персоналът на Организацията се задължава да спазва всички правила, свързани с качеството,описани в политики, процедури и други документи от СУК.

Всеки служител, който прецени, че има злоупотреба с настоящата политика в организацията, трябва да уведоми Мениджъра по качеството.

 

Висшето ръководство на организацията декларира своята пълна ангажираност в процесите на развитие, поддържане и усъвършенствуване на СУК.

Управител: София, 07/08/2019