Тел: 02 925 22 66   E-mail:

bg en 

Услуги

Абонаментна поддръжка

Защо абонаментната поддръжка е толкова важна?

ОВК превантивните договори за поддръжка са споразумения между Вас и изпълнител за редовни проверки и поддръжка на отоплителни, вентилационни и климатични системи. В "Зефир Климатични системи" ЕООД, ние предлагаме "План за поддръжка", за да се гарантира правилната работа и ефективността на вашата система тогава когато Вие имате нужда от нея. Това включва график на прегледите, за да се поддържа максимална ефективност, предотвратяване на излишни експлоатационни разходи и на непредвидени системни сривове и аварии. Своевременното прогнозиране на потенциални бъдещи повреди и взимането на мерки за предотвратяването им, ще помогне да се удължи живота на вашата ОВК система и да се избегнат непредвидени прекъсвания в работата на критично IT оборудване, разположено в сървърни помещения. Предлаганите от нас сервизни програми се адаптират по конкретните нужди и желания на нашите клиенти. В обхвата на предлаганите от нас програми за абонаментна поддръжка е включена и програмата "24/7/365", която гарантира време за реакция 2 часа 24 часа в денонощието. Всички наши клиенти със сключен договор за регулярна сервизна поддръжка се ползват с предимство пред подадените индивидуални заявки за сервиз и се обслужват с предимство преди тях.


Сервизно обслужване

Основната задача на това направление е да изпълнява ремонти и оптимизиране работата на повереното ни климатично оборудване. Екип от висококвалифицирани сервизни специалисти, периодично преминава курсове на обучение в заводите на производителите - Schneider Electric и APC в Европа, и по този начин осигурява квалифицирана техническа поддръжка и диагностика на прецизните и комфортни климатични системи. Правилното и навременно компетентно сервизиране на техниката води до значително осезаеми икономии на средства от ремонти, престои и постигане на оптимални работни параметри.

Съгласно Регламент (ЕО) 517/16.04.2014г. относно някои флуорирани парникови газове, всички собственици и ползватели на хладилни и климатични инсталации, както и термопомпи, съдържащи над 3кг. (СО2 еквивалент) флуорирани парникови газове, са задължени да гарантират, че същите са проверени за херметичност от сертифициран персонал. Нашите сервизни специалисти са регистирани в Българската камара по машиностроене, и имат правоспособност да извършват тези проверки за херметичност на климатични и хладилни инсталации.